Statut Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki (w skrócie SZWLA) i zwane dalej Związkiem.

§ 2.

Terenem działania Związku jest rejon stargardzki z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3.

Związek może być członkiem innych organizacji sportowych.

§ 4.

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Związek może posiadać własny sztandar.

§ 5.

Związek opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6.

Celem Związku jest:

 1. uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
 2. rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej szerokich rzesz społeczeństwa,
 3. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu a w szczególnie lekkiej atletyki,
 4. umożliwienie międzynarodowego kontaktu stargardzkim weteranom lekkiej atletyki poprzez udział w mitingach i mistrzostwach,
 5. organizowanie imprez krajowych i międzynarodowych dla weteranów lekkiej atletyki.

§ 7.

Związek realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:

 1. współdziałania w realizacji upowszechniania kultury fizycznej,
 2. organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne,
 3. propaguje upowszechnianie kultury fizycznej współpracując w tym zakresie z prasą, filmem i telewizją,
 4. organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji,
 5. współpracuje z polskim Związkiem Weteranów Lekkiej Atletyki, z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji,
 6. podejmuje inne przedsięwzięcia zamierzające do realizacji celów i zadań.

§ 8.

 1. Wszystkie organy Związku są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Wszyscy członkowie Związku działają zgodnie ze Statutem Związku oraz wytycznymi władz Związku.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10.

Członkami zwyczajnymi są:

 1. pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację członkowską, uiszczą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Związku,
 2. członkowie zwyczajni mają prawo:
 3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Związku z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Związku,
 4. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Związku,
 5. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,
 6. korzystać z wszelkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez Zarząd Związku,
 7. korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Związku a wynikających z działalności Związku.

§ 11.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku,
 2. regularne opłacanie składek,
 3. branie czynnego udziału w działalności Związku.

§ 12.

 1. Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby prawne, które popierają działalność Związku i zadeklarują opłacanie składek członkowskich.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały związku.

§ 13.

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnym zebraniu Związku – z głosem doradczym,
 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,
 3. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 14.

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. propagowanie i popieranie celów statutowych Związku,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,
 3. przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 15.

Członkowie honorowi.

Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne, którym taką godność nadało Walne Zebranie za szczególne zasługi w realizacji statutowych zadań SZWLA.

§ 16.

Utrata członkowstwa.

Członkowstwo wygasa na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy przez Zarząd Związku,
 3. wykluczenia członka zwyczajnego uchwała Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Związku, bądź działania na szkodę Związku,
 4. skreślenia z listy członków wspierających z powodu nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich za okres jednego roku przez Zarząd Związku,
 5. utraty osobowości prawnej,
 6. rozwiązania się Związku.
 7. Od uchwał Zarządu w kwestii utraty członkowstwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Związku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

 

Rozdział IV
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 17.

Organami związku są:

 1. Walne Zebranie Związku,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Kadencja organów trwa 4 lata.
 5. Członkowie Związku pełnią swe funkcje społecznie.
 6. Wybór organów Związku odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 7. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 18.

Celem Związku jest:

 1. Walne Zebranie Związku jest najwyższym organem Związku.
 2. Walne Zebranie Związku zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, przy czym termin, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

§ 19.

W Walnych Zebraniach Związku biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Związku należy:

 1. uchwalanie planów działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i przejmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Związku,
 3. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów związku,
 6. uchwalanie Statutu lub zmian w nim,
 7. ustanawianie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu sie Związku,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu związku w sprawach utraty członkowstwa.

§ 21.

 1. Zarząd składa się z 4-5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Związku
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku,
 4. uchwalanie budżetu Związku,
 5. zarządzanie majątkiem i finansami Związku,
 6. powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. uzupełnienie składu Zarządu w ilości nie przekraczającej połowy jego członków.

§ 23.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w liczbie trzech osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezydium.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Całokształt działalności związku, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 5. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej leżą wyłącznie w kompetencji Walnego Zebrania.

§ 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Związku,
 2. egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Związku sprawozdania ze swej działalności,
 4. zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 26.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Związku, przyznawane są wyróżnienia.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

§ 27.

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Związku, zarządowi Związku przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka,
 4. wykluczenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze związku

§ 28.

 1. Na majątek Związku składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusz Związku składają się:
 3. dotacje,
 4. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
 5. darowizny,
 6. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Związku.
 7. Do występowania w imieniu Związku, jako osoby prawnej, uprawniony jest Zarząd Związku.
 8. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika lub innych dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd Związku.
 9. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się związku

§ 29.

 1. Zmiany Statutu Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania Związku.
 2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach Statutu Związku wymaga większości 2/3głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowani.
Pobierz Statut